แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2553

ชื่อผู้รับริการ

ที่อยู่
   โทรศัพท์  

ขอรับริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)

(ขอความอนุเคราะห์กรอกชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วนชัดเจน)

เพศ       ชาย      หญิง
อายุ       ต่ำกว่า 20 ปี      20-30 ปี      31-40 ปี      41-50 ปี      50 ปีขี้นไป
การศึกษา       ต่ำกว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี      สูงปริญญาตรี
อาชีพ       พนักงานบริษัท      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      อบจ./เทศบาล/อบต.      อื่น ๆ

เรื่องที่ขอรับบริการ
การให้คำแนะนำปรึกษาในด้านเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การควบคุมการก่อสร้าง
การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐ
การออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี การทดสอบวัสดุ
การออกแบบและให้คำปรึกษางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลและทั่วประเทศ การออกแบบด้านโครงสร้างและงานระบบ(ด้านวิศวกรรม)
การจดทะเบียนและการต่อทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง การบริการจำหน่ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
การออกแบบอาคารเพื่อการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมบำรุงรักษา(ด้านสถาปัตยกรรม) การให้บริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ทั่วไป
อื่น ๆ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
 

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 • 1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
  2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ น่าเชื่อถือ
  3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  5 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
 • 6. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  7. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  8. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  9. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการให้เห็นอย่างชัดเจน
  10. ระยะเวลาในการบริการมีความเหมาะสม
 • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 • 11. การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่มฯลฯ
  12. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลเหมาะสม ทันสมัย
  13. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
  14. อาคารสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย
 • ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
 • 15. ได้รับการบริการตรงตามที่ต้องการ
  16. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
  จุดเด่นของการให้บริการ
  ท่านคิดว่ากรมฯ ควรปรับปรุงด้านใด และอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการเข้ามีมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำผังเมืองรวม
  ด้านบริการการออกแบบอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม/ด้านโครงสร้าง
  อื่นๆ (ระบุ)
  ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
  หลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม , หลักความโปร่งใส , หลักการมีส่วนร่วม , หลักความรับผิดชอบ , หลักความคุ้มค่า ระดับความคิดเห็น
   

  มากที่สุด

  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  2.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา
  2.2 มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ
  2.3 เจ้าหน้าที่มีความประพฤติเหมาะสม น่านับถือ
  2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเหมาะสมกับงาน
  2.5 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน
  2.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก
  2.7 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานเต็มเวลา
  2.8 หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
  2.9 ประชาชนได้รับคำชี้แจงหรือแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่
  2.10 มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างสะดวก เหมาะสม

  กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้