อากาศวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง


รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง

 

    กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้มีการวาง

และจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งกรมโยธาธิการ

และผังเมืองร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดอ่างทองดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม

จังหวัดอ่างทองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

พ.ศ. ๒๕๑๘ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอ่างทองทั้งหมด

มีพื้นที่ประมาณ ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร

     ขณะนี้ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง อยู่ในขั้นตอน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ประชุมหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม

จังหวัดแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ

ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

 การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

และมาตรฐานการให้บริการ

การบริการ คือการให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เบื้องหลังความสำเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึงจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นการบริการที่ดี ลักษณะการบริการที่ดีประกอบด้วย

1.ห้องน้ำสะอาด

2.สำนักงานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะทำงานจัดเป็นระเบียบ และไม่มีสิ่งของเกินความจำเป็น มีแสงสว่างเพียงพอ

 

คู่มือการตรวจสอบระบบความปลอดภัย

สำหรับอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ

 

มาตรการความปลอดภัยเบื้องต้น

     การตรวจสอบอาคารที่ใช้ประกอบการเป็นสถานบริการให้มีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2550) มีดังนี้

1.อาีคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่มิ ใช่บันไดในแนวดิ่ง เพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น
 

 

 

 

นายมีโชค นัฏสถาพร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  

                                              

 

dpt_tool

 

 

ลิงค์