ตรอก/ซอย             -     
ถนน          -     
หมู่ที่          ๘     
ตำบล/แขวง           ท่าแร้ง     
อำเภอ/เขต          บางเขน     
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร     
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น                                              ผู้ตรวจสอบอาคาประเภทนิติบุคคล     
ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่                 ๒๑     
ออกให ้ณ วันที่                 ๒๑     


( นายอุดม    พัวสกุล )  
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

เดือน                ธันวาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๐     
เดือน                ธันวาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๕๘     
      บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด               
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่    น.๐๑๓๑/๒๕๕๐
แบบ รต.๑
สำนักงานชื่อ          บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด               
ตั้งอยู่เลขที่           ๙๙/๔๒