ตรอก/ซอย             -     
ถนน          ลำลูกกา     
หมู่ที่          ๖     
ตำบล/แขวง           คูคต     
อำเภอ/เขต          ลำลูกกา     
จังหวัด          ปทุมธานี     
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น                                              ผู้ตรวจสอบอาคาประเภทนิติบุคคล     
ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่                 ๒๓     
ออกให ้ณ วันที่                 ๒๓     


( นายอุดม    พัวสกุล )  
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

เดือน                มิถุนายน     
พ.ศ.                 ๒๕๖๑     
เดือน                มิถุนายน     
พ.ศ.                 ๒๕๕๙     
      บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด               
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่    น.๐๒๔๘/๒๕๕๗
แบบ รต.๑
สำนักงานชื่อ          บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด               
ตั้งอยู่เลขที่           ๑๐๗/๓๒