ตรอก/ซอย             -     
ถนน          งามวงศ์วาน     
หมู่ที่          ๒     
ตำบล/แขวง           บางเขน     
อำเภอ/เขต          เมืองนนทบุรี     
จังหวัด          นนทบุรี     
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น                                              ผู้ตรวจสอบอาคาประเภทนิติบุคคล     
ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่                 ๐๙     
ออกให ้ณ วันที่                 ๐๙     


( นายอุดม    พัวสกุล )  
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

เดือน                กรกฎาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๒     
เดือน                กรกฎาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๐     
      บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด               
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่    น.๐๐๓๖/๒๕๕๐
แบบ รต.๑
สำนักงานชื่อ          บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด               
ตั้งอยู่เลขที่           ๙๓/๒๔