ตรอก/ซอย             -     
ถนน          กรุงเทพ-กรีฑา     
หมู่ที่          ๑๓     
ตำบล/แขวง           สะพานสูง     
อำเภอ/เขต          สะพานสูง     
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร     
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น                                              ผู้ตรวจสอบอาคาประเภทนิติบุคคล     
ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่                 ๕     
ออกให ้ณ วันที่                 ๕     


( นายอุดม    พัวสกุล )  
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

เดือน                กันยายน     
พ.ศ.                 ๒๕๖๐     
เดือน                กันยายน     
พ.ศ.                 ๒๕๕๘     
      บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด               
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่    น.๐๐๖๐/๒๕๕๐
แบบ รต.๑
สำนักงานชื่อ          บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด               
ตั้งอยู่เลขที่           ๑๕/๓๗