ตรอก/ซอย             จรัญสนิทวงศ์ ๙๒     
ถนน          จรัญสนิทวงศ์     
หมู่ที่          -     
ตำบล/แขวง           บางอ้อ     
อำเภอ/เขต          บางพลัด     
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร     
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น                                              ผู้ตรวจสอบอาคาประเภทนิติบุคคล     
ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่                 ๐๘     
ออกให ้ณ วันที่                 ๐๘     


( นายอุดม    พัวสกุล )  
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

เดือน                พฤษภาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๒     
เดือน                พฤษภาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๐     
      บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด               
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่    น.๐๐๐๘/๒๕๕๐
แบบ รต.๑
สำนักงานชื่อ          บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด               
ตั้งอยู่เลขที่           ๑๒๘