ตรอก/ซอย             เกษมสันต์ ๑     
ถนน          พระราม ๑     
หมู่ที่          -     
ตำบล/แขวง           วังใหม่     
อำเภอ/เขต          ปทุมวัน     
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร     
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น                                              ผู้ตรวจสอบอาคาประเภทนิติบุคคล     
ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว
หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่                 ๑๖     
ออกให ้ณ วันที่                 ๑๖     


( นายอุดม    พัวสกุล )  
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

เดือน                ตุลาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๒     
เดือน                ตุลาคม     
พ.ศ.                 ๒๕๖๐     
      บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด               
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขที่    น.๐๐๘๑/๒๕๕๐
แบบ รต.๑
สำนักงานชื่อ          บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด               
ตั้งอยู่เลขที่            ๒๔/๔