Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2549/2556
 นายสุพร  อัศวินนิมิตร  45/9 
  หมู่ 1 
 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
ระยอง
 
 083-0131719
 20-12-2558
บ.2548/2556
 นายอาคม  เตี๋ยวศรีทอง  206 
  หมู่ 8 
 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
เพชรบุรี
 
 086-3686908
 06-12-2558
บ.2547/2556
 นายสันติ  เกียรติพงศ์ไพศาล  178/10 ซอยลาดพร้าว 4
 ถนนลาดพร้าว  
 ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 081-6400766
 06-12-2558
บ.2546/2556
 นายอดิศักดิ์  กิติอาษา  167 
  หมู่ 6 
 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
 
 091-4144982
 06-12-2558
บ.2545/2556
 ว่าที่ร้อยเอกอิทธิพร  ศิริสวัสดิ์  30/40 
 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 
 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
 
 089-6872008
 26-11-2558
บ.2544/2556
 นายภัทร์  แผนสมบูรณ์  95/44 
  หมู่ 6 
 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี
 036-3735009-125
 081-8802078
 26-11-2558
บ.2543/2556
 นายไชยรัตน์  โอภาสพิมลธรรม  35-37 
 ถนนมหาราช 6 (พัฒนา)  
 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
กระบี่
 
 085-8880359
 26-11-2558
บ.2542/2556
 นายชัชวาล  วชิรเดชวงศ์  584/2 
 ถนนเจนจบทิศ หมู่ 1 
 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
ขอนแก่น
 
 
 18-11-2558
บ.2541/2556
 นายธนพัต  ว่องธัญกิจ  10/155 หมู่บ้านอาคารลุมพีนีคอนโดทาวน์ C2  ซอยรามอินทรา 3
   
 ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 
 089-8965915
 18-11-2558
บ.2540/2556
 นายภิญโญ  สังข์วิเศษ  98 
 ถนนมิตรภาพ หมู่ 24 
 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
 043-364420
 081-7392645
 18-11-2558
บ.2539/2556
 นางสาวอรอินทุ์  สีหะกุลัง  145 
 ถนนศรีภูมิ  
 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 18-11-2558
บ.2538/2556
 นายกิตติ  จันทรา  4/39 
 ถนนสุวินทวงศ์  
 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
 
 081-9497933
 05-11-2558
บ.2537/2556
 นายอลงกรณ์  ศิริพัฒน์  29 
  หมู่ 7 
 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 088-2681102
 05-11-2558
บ.2536/2556
 นายกุศล  กิจอุดมรัตน์  2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 51
 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
 ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
 02-4241031
 
 05-11-2558
บ.2535/2556
 นายเมธี  เลิศปรีชาภักดี  69 
 ถนนตรีมิตร  
 ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
 02-2356879
 
 05-11-2558
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362