Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2730/2558
 นายจำนงค์  ใจนวล  239/28 ซอยหมู่บ้านอ่างแก้ว
 ถนนห้วยแก้ว  
 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 081-7655464
 01-09-2560
บ.2729/2558
 นายเศกสรรค์  เทศกลิ่น  43 ซอยวัดพทุธบูชา 19
 ถนนพระราม 2  
 ตำบลบางมด อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
 
 081-3411189
 11-08-2560
บ.2728/2558
 นายสมชาย  สัจจะสกุลรัตน์  81/99 
 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่ 6 
 ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
 02-8941498
 
 11-08-2560
บ.2727/2558
 นายวิวัฒน์  เหล่าคันธาร์  53/1 ซอย10
 ถนนเทวาภิบาล  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 043-512218
 
 05-08-2560
บ.2726/2558
 นายกิตติ  ไชยวัฒนสกุล  55/207 
 ถนนศรีนครินทร์ หมู่ 16 
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
 
 086-3455099
 27-07-2560
บ.2725/2558
 นายชาญชัย  เลิศพรวิเศษ  1449/13 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43
 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  
 ตำบลวงศ์สว่าง อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
 
 081-3004737
 27-07-2560
บ.2724/2558
 นายปุริม  ประจันตะเสน  2/26 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 6
   
 ตำบลบางแคเหนือ อำเภอบางแค
กรุงเทพมหานคร
 
 084-6812082
 27-07-2560
บ.2723/2558
 นายกฤษฏาพงษ์  ตันทอง  8/105 ซอยธนิตธุรกิจ 4
  หมู่ 1 
 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 089-7241683
 27-07-2560
บ.2722/2558
 นายบุญเรือง  ใจกล้า  64 
   
 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
บุรีรัมย์
 
 083-3065861
 20-07-2560
บ.2721/2558
 นายภาสพันธุ์  บัวทอง  21/1 
  หมู่ 1 
 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
ชลบุรี
 
 081-7233145
 13-07-2560
บ.2720/2557
 นายวุฒิกร  อำนาคะ  707/100 
 ถนนพิชัยฯ  
 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
สระบุรี
 
 0817597420
 13-07-2560
บ.2719/2558
 นายวิศรุต  สอนเนย  73 
 ถนนเสรีไทย  
 ตำบลรามอินทรา อำเภอคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
 02-3761532
 
 13-07-2560
บ.2718/2558
 นายธนงศักดิ์  ชัยสวัสดิ์  295 หมู่บ้าน5
   
 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
กระบี่
 
 086-7577831
 13-07-2560
บ.2717/2558
 นายมนตรี  อุทธาเครือ  54/25 
  หมู่ 2 
 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี
 
 085-1148944
 13-07-2560
บ.2716/2558
 นายศุภสิษฐ์  เล็กสุทธิ์  27/48 หมู่บ้านมาลีรมย์ 5
  หมู่ 7 
 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
 
 081-4572777
 13-07-2560
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362