Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2786/2559
 นายรัตติกร  ทศเวช  248 ซอยมิตรภาพ 13
 ถนนมิตรภาพ  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
 
 088-5809479
 01-04-2561
บ.2785/2559
 นายเจตน์พร  หัชชะวณิช  9/27-28 
   
 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี
 
 081-616-4765
 21-03-2561
บ.2784/2559
 นายณัฐพร  นุตยะสกุล  224 ซอยวัดสงข์กระจาย
   
 ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
 
 081-610-8516
 21-03-2561
บ.2783/2559
 นายวรวุฒิ  พิทักษ์  198 
  หมู่ 1 
 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง
ขอนแก่น
 
 086-851-5492
 21-03-2561
บ.2782/2559
 นายบุญรักษ์  คชวงศ์  39/185 
 ถนนพระราม 2 หมู่ 2 
 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
 
 0866772630
 09-03-2561
บ.2781/2559
 นายเทพฤทธิ์  ปริสุทธิขันธ์  5/67 หมู่บ้าน8
   
 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
 
 0809887776
 09-03-2561
บ.2780/2559
 นายดุษฎี  เจริญลาภ  346/373 ซอยเสือใหญ่อุทิศ
 ถนนรัชดาภิเษก  
 ตำบลจันทรเกษม อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 0971299975
 03-03-2561
บ.2779/2559
 นายชูวฤทธิ์  ยะวิญชาญ  4 ซอย1
 ถนนมะโน  
 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
น่าน
 
 084-6176472
 19-02-2561
บ.2778/2559
 นายสมเกียรติ  สุชัยธนาวนิช  219/1091 
  หมู่ 12 
 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
 
 081-8907591
 16-02-2561
บ.2777/2559
 นายบริทัศน์  สวันตรัจฉ์  51/84 
  หมู่ 3 
 ตำบลบางพูด อำเภอไทรน้อย
นนทบุรี
 
 0897293105
 11-02-2561
บ.2776/2559
 นายศักดิ์ชัย  สุวรรณ  54 ซอย40
 ถนนรณชัยชาญยุทธ  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 
 0956642014
 11-02-2561
บ.2775/2559
 นาวาอากาศเอกธานินทร์  เหลี่ยมขำ  171/2558 
 ถนนพหลโยธิน หมู่ 2 
 ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม
กรุงเทพมหานคร
 
 0896775777
 11-02-2561
บ.2774/2559
 นายชาญไทยภักดิ์  แก่นจันทร์ธนกุล  427/5 ตึก c ชั้น 3 อาคารสาธรเพลส 
 ถนนกรุงธนบุรี  
 ตำบลคลองตันไทร อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
 
 0863374263
 09-02-2561
บ.2773/2559
 นายชัชวาล  พลายนันท์  221 
  หมู่ 10 
 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
 
 0818623853
 09-02-2561
บ.2772/2559
 นายศุภโชค  อภิญญาวงศ์เลิศ  90/13-14 หมู่บ้านอาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ  ซอยพหลโยธิน 32
 ถนนพหลโยธิน  
 ตำบลจันทรเกษม อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 02-9417529
 
 11-01-2561
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     .
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362