Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2618/2557
 นางสาวรจนา  ระวังภัย  1 หมู่บ้านเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักการช่าง
 ถนนวังสิงห์คำ  
 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 085-1070669
 01-08-2559
บ.2617/2557
 นายกิตติ์พิพัฒน์  ปัสสัมพันธ์  27/474 ซอยนวมินทร์ 98
 ถนนนวมินทร์ หมู่ 11 
 ตำบลคันนายาว อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 083-7629619
 23-07-2559
บ.2616/2557
 นายวาทิน  ปราชญ์ปัญญาธร  11 หมู่บ้านเสรี 4 แยก 15  ซอยพระรามเก้า 43
 ถนนพระราม 9  
 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
 02-7183978
 086-3081062
 23-07-2559
บ.2615/2557
 นายณ นองศักดิ์  วงศ์พิศาล  82/98 
  หมู่ 4 
 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี
 
 081-3380273
 23-07-2559
บ.2614/2557
 นายเกรียงไกร  โพธิ์สวัสดิ์  437/5 
 ถนนดอนไก่ดี  
 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
 034-471806, 
089-4406505
 085-8111895
 21-07-2559
บ.2613/2557
 นายพัฒนะ  จงถาวรสถิตย์  247 
 ถนนเสนานิคม 1  
 ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
 02-9423691-6
 
 21-07-2559
บ.2612/2557
 นายปฏิญญา  นครจินดา  25/15 
 ถนนอาทิตย์วงค์  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
 
 055-219578
 21-07-2559
บ.2611/2557
 นายวิน  ทินนา  112 
 ถนนพหลโยธิน  
 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา
 
 080-3089977
 25-06-2559
บ.2610/2557
 นายพีระเดช  หล้าสุด  89/206 
  หมู่ 6 
 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
 
 081-6258862
 25-06-2559
บ.2609/2557
 นายวรชัย  พลเหลา  7 ซอยบางบอน 1 ซอย 11
 ถนนบางบอน 1  
 ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน
กรุงเทพมหานคร
 
 090-4177767
 23-06-2559
บ.2608/2557
 นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง  14 ซอย20
 ถนนเทวาภิบาล  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 
 087-2304664
 23-06-2559
บ.2607/2557
 นายสำรวย  สุวรรณ  36/3 ซอยป่าหล่าย
 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่ 2 
 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 076-212314
 23-06-2559
บ.2606/2557
 นายพลาธิป  ไวยเวทย์  60/1051 ซอย4/2
 ถนนบ้านเอื้ออาทร 4 หมู่ 26 
 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
 
 086-2255054
 23-06-2559
บ.2605/2557
 นายวิมาน  ปานกลาง  25/181 
 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ 10 
 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 084-7579988
 23-06-2559
บ.2604/2557
 ว่าที่เรือตรีปรีชา  ประกอบสุข  222/2 หมู่บ้าน10
 ถนนประชาอุทิศ  
 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
 
 089-4471987
 23-06-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362