Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2519/2556
 นายเดชา  นิตยาวีรวัฒน์  52/19 
  หมู่ 2 
 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 081-5971659
 09-09-2558
บ.2518/2556
 นายชีวทัศน์  ภูต้องใจ  22/1 ซอยเพชรหึงษ์ 17
 ถนนเพชรหึงษ์ หมู่ 4 
 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
 
 085-9713044
 09-09-2558
บ.2517/2556
 นายพิพัฒชัย  รังสิมาวรพงศ์  534 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1
 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
 ตำบลท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
 
 081-7517434
 30-08-2558
บ.2516/2556
 นายธนบัตร  เชี่ยวสุวรรณ  24/1 
 ถนนพหลโยธิน หมู่ 8 
 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
เชียงราย
 
 089-7596393
 30-08-2558
บ.2515/2556
 นายพิฬภัช  รัตนโภคา  90/1166 ซอยท่าอิฐ
 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 5 
 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
 
 088-6985845
 30-08-2558
บ.2514/2556
 นายชาญชัย  สีโสภา  196 
  หมู่ 4 
 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
หนองบัวลำภู
 
 086-1131248
 30-08-2558
บ.2513/2556
 นายวัชระ  สร้อยทอง  488 ซอยเพชรเกษม 55/2
 ถนนเพชรเกษม  
 ตำบลหลักสอง อำเภอบางแค
กรุงเทพมหานคร
 
 086-3021038
 30-08-2558
บ.2512/2556
 นายสถิตพงศ์  มุ่งเพียรมั่น  2/344 
 ถนนพหลโยธิน 40  
 ตำบลเสนานิคม อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 02-5797112
 
 30-08-2558
บ.2511/2556
 นายณกฤศ  ภูริธนรัตน์  1/364 ซอยวัดเวฬุวนาราม 10
 ถนนสรงประภา  
 ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 082-5290114
 30-08-2558
บ.2510/2556
 นายสิทธิพงษ์  อุดชาชน  301/3 
  หมู่ 10 
 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
ชลบุรี
 
 083-1205307
 30-08-2558
บ.2509/2556
 นายจรูญ  อุปนันท์  70/147 
   
 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 
 02-9458409
 14-08-2558
บ.2508/2556
 นายวสันต์  ประดุจพงษ์เพชร์  17/1 
  หมู่ 3 
 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
พิจิตร
 
 089-8577359
 14-08-2558
บ.2507/2556
 นายสมบัติ  ทรัพย์มูล  59/256 
  หมู่ 2 
 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง
ชลบุรี
 
 081-6227311
 14-08-2558
บ.2506/2556
 นายวิสูตร  ก้อนนาค  126/21 หมู่บ้าน4
   
 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
 02-5672620
 081-5567805
 14-08-2558
บ.2505/2556
 นายชัยโรจน์  โรจนประภายนต์  118/11 
 ถนนลาดพร้าว หมู่ 41 
 ตำบลจันทรเกษม อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 081-2787373
 06-08-2558
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362