Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2602/2557
 นายสัญญา  สิรินทรารัตนากุล  50/701 ซอยเลียบคูนายกิม 1
 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1  
 ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 083-0672498
 23-06-2559
บ.2601/2557
 นายอุดม  หงส์หิรัญ  323 
  หมู่ 3 
 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
เชียงใหม่
 
 089-8518189
 16-06-2559
บ.2600/2557
 นางดวงพร  กตัญญุตานันท์  70/20 
  หมู่ 4 
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 029514633
 
 16-06-2559
บ.2599/2557
 นายมนูญ  คงเนี่ยว  35/1 ซอย6
 ถนนศรีภูวนารถ  
 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
สงขลา
 
 086-9602777
 10-06-2559
บ.2598/2557
 นายสัมฤทธิ์  ทองสุข  152/239 ซอย9/1
  หมู่ 9 
 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
 
 092-9641639
 10-06-2559
บ.2597/2557
 นายธีรพล  ปิยะชน  122/20 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น
 ถนนรังสิต-ปทุม  
 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 
 10-06-2559
บ.2596/2557
 นายวรพงศ์  ตันสกุล  313/70 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
 ถนนเคหะร่มเกล้า  
 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
 
 082-5544544
 10-06-2559
บ.2595/2557
 นายวรพงศ์  ตันสกุล  313/70 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
 ถนนเคหะร่มเกล้า  
 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
 
 082-5544544
 10-06-2559
บ.2594/2557
 นายเจษฎา  ยอดมงคล  227/6341 
  หมู่ 3 
 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
เชียงใหม่
 
 081-9145690
 02-06-2559
บ.2593/2557
 นายธีรวัฒน์  เกตุหอม  355/1689 
  หมู่ 15 
 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 081-8235091
 21-05-2559
บ.2592/2557
 นายปัณณทัต  เรืองศรี  231 
 ถนนกุมภิล  
 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
นครปฐม
 
 081-7346796
 21-05-2559
บ.2591/2557
 นายนรินทร์  เด่นพงศ์พันธุ์  249/21 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางค์ทิพย์)
   
 ตำบลคลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
 02-9322689
 
 21-05-2559
บ.2590/2557
 นายปัญญา  เศรษฐา  845/1 
 ถนนสุรนารายณ์  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
 02-9531749, 
044-370333
 
 21-05-2559
บ.2589/2557
 นายศักดาวุฒิ  นครังสุ  23 
  หมู่ 5 
 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
นครราชสีมา
 
 0894170828
 21-05-2559
บ.2588/2557
 นายปฏิพัทธ์  แก้วช่วง  45/194 ซอยนวมินทร์ 24
  หมู่ 5 
 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 
 081-5598454
 30-04-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362