Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2714/2558
 นายอำนาจ  สอนใจ  95/2 ซอย3
 ถนนบางบอน 5 หมู่ 2 
 ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน
กรุงเทพมหานคร
 
 084-5561338
 06-07-2560
บ.2713/2558
 นายอรรถพันธ์  ศรีกิตติกาญจน์  84/94 
 ถนนสุขาภิบาล 1  
 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 
 089-0415208
 06-07-2560
บ.2712/2558
 นายณฐภัทร  ธนาดิษย์  146 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14
   
 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
 
 080-4309708
 06-07-2560
บ.2711/2558
 นายเอกวิทย์  อภิญญารัตน์  77/195 ซอยนวมินทร์ 75 แยก 13
   
 ตำบลนวมินทร์ อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 02-3782853
 086-3161753
 02-07-2560
บ.2710/2558
 นายทศพร  ทองเก่า  33/56 
   
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
 02-5063370
 
 02-07-2560
บ.2709/2558
 นายชาญยุทธ  เจริญรุ่งโรจน์  252 
  หมู่ 1 
 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
เชียงราย
 
 086-4204077
 02-07-2560
บ.2708/2558
 นายธนาคม  ติวานนท์  162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก 11
 ถนนคู้บอน  
 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 
 094-7875414
 02-07-2560
บ.2707/2558
 นายสุทธิพันธ์  รัตนรังสรรค์  1/25 
 ถนนมนตรี  
 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
ลำปาง
 
 081-4739043
 06-07-2560
บ.2706/2558
 นายธรรศ  กติกาวงศ์ขจร  2/369 
 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ 2 
 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
 
 098-2768195
 06-07-2560
บ.2705/2558
 นายอนุวัฒน์  สุยุพร  16/767 
 ถนนป๊อปปูล่า  
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
 
 089-4689155
 06-07-2560
บ.2704/2558
 นายวรงศักดิ์  โสภัย  326 
 ถนนประชาอุทิศ หมู่ 13 
 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร
 02-2994788
 083-3412980
 06-07-2560
บ.2703/2558
 นายพิสุทธิศักดิ์  กมลคุปติสกุล  186 
 ถนนบ้านโนนข่า หมู่ 4 
 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
ขอนแก่น
 
 092-7598863
 25-06-2560
บ.2702/2558
 นายราชันย์  ศิริ  7/2 
  หมู่ 10 
 ตำบลไม้เด็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
 
 089-2345967
 17-06-2560
บ.2701/2558
 นายวิษณุ  อินพุฒิ  99/29 
 ถนนรังสิตนครนายก หมู่ 2 
 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
 
 087-8628818
 17-06-2560
บ.2700/2558
 นายพงษ์วิสุทธิ์  เล็กเจริญ  575/115 ซอยเสนานิคม 1
 ถนนเสนานิคม 1  
 ตำบลจรเข้บัว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8325587
 17-06-2560
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362