Presentation ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
 
หลักการและเหตุผล

               การพัฒนาพื้นที่ระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแห่งที่สองของประเทศรองรับการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจของภาคมหานคร โดยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักและท่าเรือน้ำลึก เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าในกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและบันเทิงระดับนานาชาติ และเป็นแหล่งเกษตรกรรมในด้านผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่ขึ้นชื่อของโลก ดังนั้นทิศทางการพัฒนาพื้นที่จึงเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่บริการและการท่องเที่ยว ให้มีการส่งเสริมเกื้อกูลกันระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดจะเป็นการกำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเชื่อมโยงโครงข่ายบริการพื้นฐานทั้งระบบถนน ทางรถไฟ ท่าเรือน้ำลึก และสนามบิน ทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พื้นที่ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเตรียมการรองรับในอนาคต

                  การวางและจัดทำผังอนุภาคเป็นกระบวนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาคในปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลและผลการศึกษาวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ  และผังพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ การจัดระบบเมืองและคมนาคมขนส่ง โดยมีมาตรการส่งเสริมและควบคุมการใช้พื้นที่ทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม และผลักดันให้เกิดการพัฒนาและประสานความร่วมมือกันระหว่างจังหวัด ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืนและสมดุล

โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด