ข่าวสารและกิจกรรม
Presentation ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
การศึกษาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเล
ผังอนุภาคและยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัด ชลบุรีระยอง จันทบุรี และตราด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2551
หลักการและเหตุผล
กำหนดการสัมมนา
โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด