หน้าหลัก
ผังบุคลากร
หน้าที่การให้บริการ
ผลงานปัจจุบัน
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวสารภายใน
กิจกรรมภายใน
การจัดการความรู้
ระเบียบคำสั่งประกาศ
Webboard
สำรวจความคิดเห็น
Download
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรากระทรวงพานิชย์
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงบประมาณ
สภาวิศวกร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมโยธาธิการและผังเมืองVisitors Counter

งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี (สัญญาที่ 1)

เริ่มก่อสร้างวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554    ราคาค่าก่อสร้าง 254.900 ล้านบาท

ผู้ว่าจ้าง :        กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผู้ออกแบบ :    บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอลซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้รับจ้าง :       บริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตัคขั่น จำกัด

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.นายจุลภัทร
แสงจันทร์
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานกรรมการ
2.นายบุญเลิส
ผดุงศุภไลย
วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา)สสผ.
กรรมการ
3.นายมณฑล
สุดประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
4.นายวีรวุฒิ
ประวัติ
โยธาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการ
5.นายสิทธิกร
ฤทัยภิรักษ์
ผู้แทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
กรรมการ
6.์นายเทพชัย
เสรีอำนวย
รก.วิศวกรวิชาชีพ 9ว ช(วิศวกรรมโยธา)สสผ.
กรรมการ
7.นายชัยยา
เจิมจุติธรรม
วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)สสผ.
กรรมการ
8.นายสหรัฐ
พิมพศักดิ์
วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)สสผ.
กรรมการ
9.นายพรยศ
เทียนทอง
วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)สสผ.
กรรมการ
10.นายสายชล
ชอบประดิถ
วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)สสผ.
กรรมการ

คณะผู้ควบคุมงาน  

1.นายประพล
โพธิ์ปักขิย์
นายช่างโยธา 7 สคก.
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2.นายอิสสระ
ช่วงสว่าง
วิศวกรโยธา 5 สคก.
ผู้ควบคุมงาน
3.ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์
กิตติคุณพงศ์
นายช่างโยธา 2 สยผ.สุพรรณบุรี
ผู้ควบคุมงาน
4.นายสุรินทร์
มณีอินทร์
หัวหน้างานวิศวกรรม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ผู้ควบคุมงาน