หน้าแรก

 

 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  ข้อมูลกฎหมาย

 ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ

 ความก้าวหน้างานวางผังเมืองรวม

 รายงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 ระบบเตือนภัยติดตามผลการดำเนินการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน


 

ด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท

ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื่น

รายงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมโยธาธิการและผังเมือง (ศปท.ยผ.)

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

ศูนย์ดำรงธรรม

Additional information