โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
ถาม - ตอบ
คำถาม :
ข้อ
คำถาม
1
ขอทราบความเป็นมาของโครงการ
2
แบบบ้านในโครงการจัดทำไว้กี่แบบ
3
แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
4
ราคาบ้านหลังละเท่าไหร
5
มีข้อจำกัดเรื่องผู้มาขอรับแบบหรือไม
6
แบบบ้านเพื่อประชาชนจะรับได้เมื่อไหร
7
จะรับแบบได้ที่ไหน
8
จะรับแบบได้อย่างไร
9
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร
10
แบบบ้านเพื่อประชาชนต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม
11
ผู้ประกอบการสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้หรือไม
12
โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนจะเป็นการกีดกันหรือแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้หรือไม
คำตอบ :
ข้อที่ 1
ขอทราบความเป็นมาของโครงการ
คำถาม b a c k >> 

                  รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯ
มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถว
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ข้อที่ 2
แบบบ้านในโครงการจัดทำไว้กี่แบบ
คำถาม b a c k >>

                  ประเภทบ้านที่ดำเนินการทั้งหมด 30 แบบ ได้แก่
                  1. แบบบ้านไทยช่วยไทย จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
                                    1.1 แบบบ้านผู้ประสบภัย                   จำนวน 3 แบบ
                                    1.2 แบบบ้านแบบประหยัด                 จำนวน 3 แบบ
                  2. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 1 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
                                    2.1 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคเหนือ                                จำนวน 1 แบบ
                                    2.2 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคกลาง                                 จำนวน 1 แบบ
                                    2.3 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคอิสาน                                จำนวน 1 แบบ
                                    2.4 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคใต้                                     จำนวน 1 แบบ
                  3. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 2 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
                                    3.1 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 2 ชั้น 4 ภาค                         จำนวน 4 แบบ
                                    3.2 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 3 ชั้น 4 ภาค                         จำนวน 4 แบบ
                                    3.3 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 4 ชั้น 4 ภาค                         จำนวน 4 แบบ
                  4. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
                   ( บ้านในเมืองแบบตามขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอย )
                                    4.1 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 บ้านชั้นเดียว                  จำนวน 1 แบบ
                                    4.2 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 บ้านชั้นเดียว                  จำนวน 1 แบบ
                                    4.3 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 บ้านสองชั้น                   จำนวน 1 แบบ
                                    4.4 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4 บ้านสองชั้น                   จำนวน 1 แบบ
                                    4.5 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 บ้านสองชั้น                   จำนวน 1 แบบ
                                    4.6 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 บ้านสองชั้น                   จำนวน 1 แบบ
                                    4.7 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 บ้านสองชั้น                   จำนวน 1 แบบ
                                    4.8 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8 บ้านสองชั้น                   จำนวน 1 แบบ

ข้อที่ 3
แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
คำถาม b a c k >>

                  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของตัวเอง เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนอง
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านราคาประหยัด สำหรับผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านสำหรับ
ผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดำเนินการในระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ
                  แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะดำเนินการโดย
ภาครัฐเป็นผู้จัดสร้าง และได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการบริจาควัสดุก่อสร้าง มีจำนวนทั้งหมด 3 แบบ
                  แบบบ้านพักอาศัยราคาประหยัด เพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม โดยใช้วัสดุราคาประหยัด เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเป็นแบบบ้านที่ปลูกในชนบท มีทั้งหมด 3 แบบ
                  แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เพื่อตอบสนองประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง เป็นแบบที่มีลักษณะสวยงามเป็นสากล
ประโยชน์ใชสอยเหมาะสำหรับครอบครัวในเมือง มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ปลูกสร้างในพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป
มีให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ
                  แบบบ้านและตึกอนุรักษ์ 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยนำเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้เป็นแบบบ้าน และแบบตึกแถว ตัวอย่าง 4 ภาค และเพื่อเป็นการรักษาและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของ วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น รวมทั้งทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบตามแบบท้องถิ่น มีแบบบ้านทั้งหมด 4 แบบ และตึกแถว
ความสูง 2 - 4 ชั้น 12 แบบ

ข้อที่ 4
ราคาบ้านหลังละเท่าไหร่
คำถาม b a c k >>

                  ตามตารางราคาค่าก่อสร้างโดยสังเขป [ c l i c k ]

ข้อที่ 5
มีข้อจำกัดเรื่องผู้มาขอรับแบบหรือไม่
คำถาม b a c k >>

                  ประชาชนทั่วไปสามารถมาขอรับแบบได้ โดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อที่ 6
แบบบ้านเพื่อประชาชนจะรับได้เมื่อไหร่
คำถาม b a c k >> 

                  รับได้ตั้งแต่วันที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบแบบและนโยบายให้แก่กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น คือ ประมาณกลางเดือน
มกราคม 2547 เป็นต้นไป

ข้อที่ 7
จะรับแบบได้ที่ไหน
คำถาม b a c k >>

                  รับได้ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฯลฯ

ข้อที่ 8
จะรับแบบได้อย่างไร
คำถาม b a c k >>

                ขอรับโดยเลือกแบบที่ต้องการจากเล่มแบบแล้วถ่ายเอกสารแบบทุกแผ่นให้ครบถ้วน เพื่อนำไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อไป

ข้อที่ 9
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
คำถาม b a c k >>

                  "แบบบ้านเพื่อประชาชน" รัฐมอบให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอรับแบบจะเสียเฉพาะ
ค่าวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น ( ราคาต่อแผ่นตามท้องถิ่นกำหนด )

ข้อที่ 10
แบบบ้านเพื่อประชาชนต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่
คำถาม b a c k >>

                  ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง
เนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 11
ผู้ประกอบการสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้หรือไม่
คำถาม b a c k >>

                  สามารถรับแบบไปดำเนินการได้ แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายภายภาพที่เกี่ยวข้อง
เป็นกฎหมายจัดสรรที่ดิน เป็นต้น

ข้อที่ 12
โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนจะเป็นการกีดกันหรือแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้หรือไม่
คำถาม b a c k >>

                  ไม่เป็นการกีดกัด เนื่องจากแบบบ้านแต่ละประเภทจะตอบสนองต่อประชาชนคนละกลุ่มเป้าหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
โดยทั่วไป เช่น
                  1. ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
                  2. ผู้มีรายได้น้อย
                  3. ผู้ขาดโอกาส และทุนทรัพย์ในการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพ