สามารถขอรับบริการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ได้ที่...
1. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
    ชั้น 1 กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ กรุงเทพฯ
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง : ถ. พระราม 9 (แผนที่โดยสังเขป)
    หน่วยการบริการเอกสาร อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 02-2018160-2
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง : พระราม 6 (แผนที่โดยสังเขป)
    ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคาร 10 ชั้น ชั้น 2 โทร. 02-2994170