การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล  
ขนาดและมาตรฐานสนามกีฬาประเภทต่างๆ  
สารบัญแบบ >    
1. สนามกรีฑา

             สนามกรีฑา 400 เมตร  คือ สนามที่มีทางวิ่งเป็นวงรอบประกอบด้วยทางวิ่งที่เป็นทางตรง และทางโค้ง  ถ้าวิ่งชิดขอบในสุดโดยห่างจาก
ขอบใน 30 เซนติเมตร (ขอบในทำด้วยคอนกรีตหรือโลหะ) หรือ 20 เซนติเมตร (ขอบในทำด้วยปูนขาวหรือทาด้วยสี)  เมื่อวิ่งครบ 1 รอบ
จะได้ระยะทาง 400 เมตร พอดี

             สิ่งควรทราบ

             ลู่วิ่ง   คือ ทางวิ่งทั้งหมด
             ช่องวิ่ง  คือ อาณาเขตที่แบ่งย่อยจากลู่วิ่ง  เป็นช่องวิ่งที่ 1 ช่องวิ่งท ี่2....ช่องวิ่งที่ 8 มีความกว้างช่องวิ่งละ 1.22 เมตร
การวัดความกว้างวัดจากขอบนอกถึงขอบในเส้นของช่องวิ่งกว้าง 5 เซนติเมตร
             รัศมีทางวิ่ง   คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงทางวิ่งของช่องวิ่งนั้นๆ
             รัศมีขอบใน  คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบในของช่องวิ่งนั้นๆภาพที่ 1 : รัศมีทางวิ่ง รัศมีขอบใน


                             R1 = รัศมีขอบในช่องวิ่งที่ 1 (ขอบในทำด้วยคอนกรีต หรือโลหะ)
                             R2 = รัศมีขอบในช่องวิ่งที่ 2
                             R3 = รัศมีทางวิ่งของช่องวิ่งที่ 1 ห่างขอบใน 30 เซนติเมตร
                             R4 = รัศมีทางวิ่งของช่องวิ่งที่ 2 ห่างขอบใน 20 เซนติเมตร