การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล  
ขนาดและมาตรฐานสนามกีฬาประเภทต่างๆ  
สารบัญแบบ >    
4. สนามบาสเกตบอล

            
            สนามแข่งขัน
            สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเรียบ  แข็ง ปราศจากสิ่งกีดขวางขนาดสนามตามมาตรฐานของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ
  (FIBA) ต้องยาว 28 เมตร  กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้นสนาม
            สำหรับขนาดสนามที่เล็กที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันได้ คือ ยาว 26 เมตร กว้าง 14 เมตร กรณีเป็นสนามในร่ม ความสูงของเพดาน
  หรือสิ่งกีดขวางต้องไม่ต่ำกว่า 7 เมตร