Untitled Document
 
  หน้า : 1  2  3 
โครงการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด
  โครงการ : งานสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 10 มิ.ย. 2556  
  โครงการ : งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 01 ก.ย. 2553  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (แบบหล่องานคอนกรีต - Formwork for Concrete)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานเสาเข็มเจาะ)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานลิฟต์ชั่วคราวในงานก่อสร้าง)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบของอาคาร)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานงานรื้อถอนทางวิศวกรรม)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานความปลอดภัยขณะก่อสร้าง)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการป้องกันอาคารข้างเคียงจากการตอกเสาเข็ม)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  หน้า : 1  2  3 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright©2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.