Untitled Document
โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานลิฟต์ชั่วคราวในงานก่อสร้าง)
   
วันที่ลงประกาศ :
 22 ต.ค. 2552
สำนัก/กอง :
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
   
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     
:: การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์ ::