Untitled Document
 
  หน้า : 1  2  3 
โครงการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการประเมินกำลังสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการต่อเติมอาคาร)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการตรวจสอบอาคาร)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการซ่อมแซมอาคาร)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ (มาตรฐานการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง)
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 : ร่างประมวลข้อบังคับอาคารด้านการปฏิบัติการหลังการออกแบบ
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร)  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2552  
  โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 27 ก.ค. 2552  
  โครงการ : งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 24 เม.ย. 2552  
  โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศอก ความยาว 100 เมตร ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   กลุ่มงานวิชาการ  
                       สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชุมพร  
วันที่ลงประกาศ : 15 ธ.ค. 2551  
  โครงการ : โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงราย
รายละเอียด [.pdf]
สำนัก/กอง  :   ราชการส่วนกลาง  
                       กรมโยธาธิการและผังเมือง  
วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ค. 2551  
  หน้า : 1  2  3 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright©2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.