Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103 

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 24 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศ : กองควบคุมการก่อสร้าง  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

 22 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : นายช่างโยธา , วิศวกรโยธา

ประกาศ : กองควบคุมการก่อสร้าง  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

 22 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศชาย)

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 20 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  

 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนงานจ้างเหมาบริการ

 20 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : นิติกร

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ราชบุรี  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 17 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก

ประกาศ : กองควบคุมการก่อสร้าง  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

 15 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล

ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ ในงบประมาณปี 2560

 14 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : ขับรถยนต์

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ลำปาง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 14 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูสอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 13 มี.ค. 2560 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ