Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 12 ต.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานบุคลากร

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 04 ต.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานบุคลากร

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 04 ต.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องยนต์

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อำนาจเจริญ  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 28 ก.ย. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดววัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 25 ก.ย. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง, พนักงานวิชาการเงินและบัญชี, พนักงานบุคลากร และพนักงานเครื่องยนต์

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 22 ก.ย. 2560 ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 08 ก.ย. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานบุคลากร พนักงานเครื่องยนต์

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 07 ก.ย. 2560 ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ประกาศ : กองตรวจราชการ  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)

 30 ส.ค. 2560 ตำแหน่ง : -

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชลบุรี  

 เรื่อง : การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 30 ส.ค. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ