หัวข้อผลสำรวจ
ผลสำรวจย้อนหลัง
   ความสะดวกรวดเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ตของกรมฯ?
   คุณรู้จักเว็บไซต์กรม จากสื่อใด?
   ระดับความพึงพอใจ ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.dpt.go.th
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใน Web Site?
   ข่าวสารทางด้านใด ที่คุณสนใจและติดตามมากที่สุดในขณะนี้?
   ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
   คุณใช้อินเตอร์เน็ตในงานใดบ่อยที่สุด ?
   งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ งานใดที่คุณพึงพอใจมากที่สุด ?