ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก โดยการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)
มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ.๗๐๑-๒๕๕๓ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
บัญชีรายชื่อผู้จดทะเบียนเป็นผู้จับจ้างงานก่อสร้าง
- งานอาคาร
- งานเขื่อน
- งานทางระบายน้ำ
- งานระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานระบบป้องกันน้ำท่วม
- งานทาง
-งานสะพาน
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์
การเปิดรับขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และเลื่อนชั้นของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
แบบฟอร์มเอกสาร คำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบฟอร์มเอกสาร คำขอเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษัท/ห้างฯ ที่ได้รับอนุมัติ ให้จดทะเบียน เลื่อนประเภท หรือลดประเภทเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  รายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา
รายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
  อื่นๆ
ตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการ
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ราคามาตรฐาน
แผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๕๗
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดจ้างที่ปรึกษา งบประมาณปี ๒๕๕๗
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ งบประมาณปี ๒๕๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงใหม่
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา (ฉบับที่ ๓) (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา (ฉบับที่ ๒) (วันที่ ๒๒ กันยายน 2559)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา (ฉบับที่ ๑) (วันที่ ๑ มิถุนายน 2559)
คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th