ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
24 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสันทนาการคลองภักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง กิจกรรมย่อย ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ชี้แจงเพิ่มเติม
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงสถานท่ีท่องเที่ยวเชียงคาน บริเวณบ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1.500กิโลเมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กืรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแวมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณชุมชนอินทร์บุรี ฝั่งตะวันออก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ระยะที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ที่ ๑๐ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๙ เหนือน้ำ) ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว ๑,๔๙๐ เมตร (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาช่องกระจก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรัชดานุสรณ์ อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ปรกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเี่ยวกลุ่มจังหวัดครลวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายการก่อสร้างศูนย์วัฒธรรมไทย-จีน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (งานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ และงานครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการก่อสร้าง OTOP VILLAGE LIFE (วิถีชีวิตชนบทสระบุรี)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
โครงการปรับภูมิทัศน์พระธาตุปางหมู วัดปางหมู เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงด่านชายแดนเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวร บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงด่านชายแดนเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวร บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดบัวงาม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างลานแสดงกลางแจ้งริมแม่น้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม ก่อสร้างประติมากรรมปูนหินพญานาคด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ชี้แจงเพิ่มเติม
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster