ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสวนลิง เพิ่มเติม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 กิจกรรม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานแขวนและปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำยมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร บริเวณย่านพาณิชยกรรมใหม่ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
15 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นลงท่าเรือแพขนานยนต์ (บั๊ค) และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือ และบริเวณที่จอดรถ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
15 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ-น้ำตกเฒ่าโต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
15 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สัก และอาคารไม้เก่าท่ี่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาทุ่งวัวแล่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการการส่งเสริมตลาดด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดบนเส้นทาง ROUTES กิจกรรมก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูพานน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
08 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จเมืองสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
05 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,400 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
05 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม (ความยาว 100 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
04 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างงานจัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
03 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
02 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
02 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ศูนย์ดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster