ค้นหาข้อมูลประกาศชี้แจงคำอธิบาย :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
17 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เชียงใหม่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
11 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
04 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
29 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อกล้องประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
24 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าเสน (จุดที่2) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 150 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
08 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ บริเวณบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 600 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
04 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนแบบเรียงหินใหญ่ บ้านทุ่งมะเม่า ม.13 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
03 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ก.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าลาว หมู่5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
17 ส.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒจาเส้นทางเพื่อการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
02 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินแด้น-หนองขาม หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 เม.ย. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธู์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
07 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 500 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
26 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
25 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
18 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
04 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
21 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 270 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
01 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบเทียบค่าแรงมาตรฐาน (Classs 0.5) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
20 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสันทนาการคลองภักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง กิจกรรมย่อย ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster