หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2560  ปีงบประมาณ : 2561 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ยกเลิก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : -
วันที่ประกาศยกเลิก : 08 ม.ค. 2561  
 ราคากลาง : 2,118,485.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : เนื่องจาก บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ได้ยื่นเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง และราคาที่เสนอใหม่ยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างอีก

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
18 ธ.ค. 2560
26 ธ.ค. 2560
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
27 ธ.ค. 2560
27 ธ.ค. 2560
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

28 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2560
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 7 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทรศัพท์ : 032601963  e-mail : prachuap@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9