หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สงขลา
วันที่ประกาศ : 07 ก.พ. 2561  ปีงบประมาณ : 2561 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศ    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : -
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 30,733,000.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 500 เมตร  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
3,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ผ่านทางระบบจัดวื้อจัดจ้างภาตรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
07 ก.พ. 2561
23 ก.พ. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
26 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา .

27 ก.พ. 2561
27 ก.พ. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
www.dpt.go.th .
28 ก.พ. 2561
28 ก.พ. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
www.dpt.go.th .
28 ก.พ. 2561
-
08:30:00 น.
16:30:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประกวดราคา
 ติดต่อสอบถาม ::   ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ : 074-313423  e-mail : Songkhla@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9