หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2561  ปีงบประมาณ : 2561 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ยกเลิก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม(เพิ่มเติม) กิจกรรม:ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศยกเลิก : 05 ก.ค. 2561  
 ราคากลาง : 1,300,000.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณุปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) กิจกรรม: ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
1,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .
26 มิ.ย. 2561
03 ก.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .
-
-
- น.
- น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .

-
-
- น.
- น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .
04 ก.ค. 2561
-
08:30:00 น.
16:30:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประกาศประกวดราคา
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ : 034711903  e-mail : Samutsongkhram@dpt.mail.co.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9