หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.เพชรบุรี
วันที่ประกาศ : 24 ต.ค. 2561  ปีงบประมาณ : 2562 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ยกเลิก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่5 (จุดที่ 2) ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 150 เมตร
วันที่ประกาศยกเลิก : 15 พ.ย. 2561  
 ราคากลาง : 11,379,731.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : มีความผิดพลาดในประเด็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้รับจ้างในสาขางานก่อสร้างเขื่อนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าเสน (จุดที่2) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 150 เมตร  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
24 ต.ค. 2561
09 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
12 พ.ย. 2561
-
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
- .

-
-
- น.
- น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 267 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  โทรศัพท์ : 032-427189  e-mail : phetchaburi@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9