หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ : 04 ธ.ค. 2561  ปีงบประมาณ : 2562 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 1,070,400.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
-  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ .
04 ธ.ค. 2561
13 ธ.ค. 2561
- น.
- น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ .
14 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
ห้องประกวดราคา .

17 ธ.ค. 2561
17 ธ.ค. 2561
10:00:00 น.
16:00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   กองคลัง ฝ่ายพัสดุ  โทรศัพท์ : 022994172  e-mail : biding@dpt.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9