ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 ธ.ค. 2560 / 2561 : สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพิมพ์แบบชั้น ๒๑ อาคาร ๒๐ ชั้น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 ธ.ค. 2560 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 14 ธ.ค. 2560 / 2561 : สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 14 ธ.ค. 2560 / 2561 : สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา)