การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา พร้อมปรับปรุงภุมิทัศน์ บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 330 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 19 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม)
ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงาน แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ( 16 ก.พ. 2561 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว ( 16 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.ชุมพร)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.อ่างทอง)