ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู้บ้านภุักดี ถึงหมู้บ้านสิงห์เทา (ฝั่งซ้าย) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘๕๒๑๘๐๑.๐๑ บาท ( 19 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.ภูเก็ต)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองบางใหญ่(ฝั่งขวา) เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง รายการก่อสร้างดาดท้องคลองบางใหญ่ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ เมตร ( 19 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.ภูเก็ต)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง รายการก่อสร้างดาดท้องคลองบางใหญ่ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ เมตร งบประมาณ ๔๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท ( 19 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.ภูเก็ต)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน (Local Road) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ( 18 เม.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.เชียงใหม่)