ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 17 ต.ค. 2560 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลหนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 500.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ( 05 ต.ค. 2560 / 2561 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)
ประกวดราคาจัดซื้อเรือดันผักตบชวาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 04 ต.ค. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.สกลนคร)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ( 29 ก.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.เพชรบุรี)