งานโครงการเสริมผิว Asphalt Concrete พิพิธภัณฑสถานพาณิชย์นาวี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายเนิวง หมู่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๖๒๒ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง ( 25 พ.ค. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.จันทบุรี )
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเรือช่องหลาดรับรองเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ( 24 พ.ค. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.พังงา )
จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อ จังหวัดยะลา ( 24 พ.ค. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ยะลา )
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก ( 24 พ.ค. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.อุบลราชธานี )