ร่าง ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ขอนแก่น )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( 21 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ชลบุรี )
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.อ่างทอง )
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.อ่างทอง )