ประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวสายน้ำสะแกกรัง ( 28 เม.ย. 2560 : สนง.ยผจ.อุทัยธานี)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยรัง หมู่ที่ 15 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ( 28 เม.ย. 2560 : สนง.ยผจ.อุทัยธานี)
ประกวดราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหนองสนม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 25 เม.ย. 2560 : สนง.ยผจ.สกลนคร)
ประกวดราคาซื้อเรือดันผักตบชวาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ( 25 เม.ย. 2560 : สนง.ยผจ.สกลนคร)