ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21 ส.ค. 2560 : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ)
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 18 ส.ค. 2560 : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 18 ส.ค. 2560 : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ)
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( 17 ส.ค. 2560 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)