ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก โดยการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)
มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ.๗๐๑-๒๕๕๓ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
บัญชีรายชื่อผู้จดทะเบียนเป็นผู้จับจ้างงานก่อสร้าง
เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในสาขาต่างๆ
แบบฟอร์มเอกสาร คำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบฟอร์มเอกสาร คำขอเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษัท/ห้างฯ ที่ได้รับอนุมัติ ให้จดทะเบียน เลื่อนประเภท หรือลดประเภทเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน
เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)
  รายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา
บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ประกาศบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 26 เมษายน 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ วันที่ 27 เมษายน 2560).
บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ประกาศบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 25 เมษายน 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 26 เมษายน 2560)
บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิเป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ประกาศบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) .
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 21 มีนาคม 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ วันที่ 21 เมษายน 2560).
บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิเป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ประกาศบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560) .
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 31 มีนาคม 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ วันที่ 20 เมษายน 2560).
บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ถูกตัดสิทธิ/ยกเลิกตัดสิทธิ เป็นผู้รับจ้างกรมฯ (ประกาศบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560)
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 10 เมษายน 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ วันที่ 12 เมษายน 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 31 มีนาคม 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 17 มีนาคม 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ วันที่ 20 มีนาคม 2560)
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 14 มีนาคม 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ วันที่ 15 มีนาคม 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 31 มกราคม 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 31 มกราคม 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 25 มกราคม 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 25 มกราคม 2560)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (ประกาศ วันที่ 18 มกราคม 2560)(ตัดสิทธิ วันที่ 19 มกราคม 2560)
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (วันที่ 5 มกราคม 2560)(ยกเลิกตัดสิทธิ)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (วันที่ 28 ธันวาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (วันที่ 6 ธันวาคม 2559)
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)(ยกเลิกตัดสิทธิ)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
การประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา (วันที่ 17 ตุลาคม 2559)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
  อื่นๆ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการ
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ราคามาตรฐาน
แผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๕๗
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดจ้างที่ปรึกษา งบประมาณปี ๒๕๕๗
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ งบประมาณปี ๒๕๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงใหม่
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา (ฉบับที่ ๓) (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา (ฉบับที่ ๒) (วันที่ ๒๒ กันยายน 2559)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา (ฉบับที่ ๑) (วันที่ ๑ มิถุนายน 2559)
คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th