ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
14 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างศาลาเพื่อชมกวางและทิวทัศน์สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติและที่พักระหว่างทางเดิน
11 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ระนอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช รน 1004 - นิคมผัง 4 (สายกำแพงเพชร - เทพประสิทธิ์) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4,175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
06 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เรื่อง ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองผีหลอกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดเจริญรัตนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 143 เมตร
03 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรี ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 200 เมตร
03 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรีก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 160 เมตร
03 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรี ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 240 เมตร
03 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรี ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 182 เมตร
30 พ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.กระบี่
ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลเมตร ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
30 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
ประกาศ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 คัน
30 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว 700.00ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800.00ตร.ม. บ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
30 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา - บ้านดอนสาม (สส.1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ขนาดกว้า 5.50 เมตร และ 9.00 เมตร ระยะทางรวม 5,407.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,615.70 ตารางเมตร
29 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
26 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชน (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์ สายรองเขตทาง 12 เมตร
22 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชน (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์ สายรองเขตทาง 12 เมตร
21 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาลสาย ๔ (ช่วงบริเวณโอเอซีสซีเวิลด์-สายแยกปลาป่น ชอย ๓/๕ หมู่ ๕,๖) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
20 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
19 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ กิจกรรมปรับปรุงเขื่อนบริเวณหน้าเมืองกระบี่ ระยะ ๒
19 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ กิจกรรมก่อสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณหน้าเมืองกระบี่
16 พ.ย. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th