ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
14 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก)
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจััดจ้างกิจกรรมสร้างโป๊ะเรือเพื่อการท่องเที่ยวน้ำโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ (สำนักวิศวกรรมการผังเมือง)
13 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ (สำนักวิศวกรรมการผังเมือง)
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังผาง ม.4 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 450 เมตร)
12 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง
12 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัดสมุทรสาคร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 5 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 1 จังหวัดเลย
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 3
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ระยะที่ 1) บ้านท่างาม ม.4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ความยาว 286 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าสาวเอ้ ม.15 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ความยาว 737 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 13 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 1,147 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมความยาว 811 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (จากหน้าวัดพระอินทร์แปลงถึงสวนเทิดพระเกียรติ) จังหวัดนครพนม ความยาว 270 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อน-ทางจักรยาน และทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง (ต่อเนื่อง) จากสวนเทิดพระเกียรติถึงแขวงทางหลวงนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 787 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.6 เทศบาลตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 330 เมตร
08 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ม.5 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร
หน้า 22  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th