ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนการจัดซื้อจััดจ้างกิจกรรมสร้างโป๊ะเรือเพื่อการท่องเที่ยวน้ำโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมก่อสร้างรั้งรอบพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์และบันไดผู้สูงอายุ ห้องสูงอายุ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุหมู่บ้านมิตรภาพไทย –เวียดนาม บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำก่ำ (บริเวณวัดเทพนิมิต) บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
06 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี ม.1 ตำบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
04 ธ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ยะลา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
01 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (สำนักก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย)
01 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (สำนักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน)
01 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้แม่กลองบริเวณโรงเจฮะซุ่นตั้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
01 ธ.ค. 2560 / 2559
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมืองอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 250 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
01 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการรวบรวมระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในซอยพะเนียงรายการก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำแรงดันและท่อระบายน้ำฝน พร้อมงานก่อสร้างบ่อระบบสูบน้ำ อาคารสูบน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (งบประมาณปี ๒๕๖๐ เพิิ่มเติม) งบประมาณ ๑๐.๙๙๐,๓๐๐ บาท
01 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎา หมู่ที่ ๕ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก้ต รายการก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำแรงดันและท่อระบายน้ำฝน พร้อมงานก่อสร้างบ่อระบบสูบน้ำ อาคารสูบน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบป้องกันดินพัง (งบประมาณปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม) งบประมาณ ๔๐,๒๙๘,๗๐๐ บาท
01 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการปรับปรุงคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง รายการก่อสร้างดาดท้องคลองบางใหญ่ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ เมคร (งบประมาณปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) งบประมาณราคา ๔๘,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
01 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน ช่วงวัดโนนหัวช้าง ถึงสี่แยกอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
30 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
30 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตริมถนนพระยาพิชัยดาบหัก (ฝั่งใต้) ช่างสี่แยกอานันทมหิดล ถึงท่อลอดถนนพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณ ร.พัน 31 รอ. ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
30 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานปรับปรุงท่อระบายน้ำตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ (ตอนที่ 2) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางตะบูน ระยะที่ 2
29 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
หน้า 24  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th