ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
29 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าวัดรัตนวิเวก ตำบลคลองวาฬ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.360 กิโลเมตร
28 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท่าผาและอาคารศูนย์การประชุมอำเภอบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 215 เมตร
28 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 โครงการ
28 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท่าผาและอาคารศูนย์การประชุม อำเภอบ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 215 เมตร
28 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณท่าราบ (ช่วงที่ 2) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ความยาว 80 เมตร
28 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหลังโรงเรียนพิชัย หมู่ที่ 3-5 บ้านวังพะเนียด ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 190 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ ถ.ท่าทับทิม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวีหนุ่ม ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์สื่อมัลติมีเดีย
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์ พร้อมระบบประปา และอาคารบริการนักท่องเที่ยว ม.13 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
24 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ระยอง
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ระยะ 2) ความยาว 143 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างโครงการก่อสร้างวังศุโขทัย พระตำหนักใหญ่ งานเพิ่มเติมเครื่องฟอกอากาศ
23 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (จุดที่ 1) บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 190 เมตร
23 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (จุดที่ 2) บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 190 เมตร
23 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจาเราะกาแร หมู่ที่ 3 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 50 เมตร
23 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า 25  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th