ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านแม่ทอมออก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
07 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้ดซื้อจัดจ้างครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
05 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณวัดกอไผ่ (ระยะที่ 1) ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิมและจัดจ้างใหม่) ก่อสร้างแพอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิมและจัดจ้างใหม่) ก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิมและจัดจ้างใหม่) ก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิมและจัดจ้างใหม่) ก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ทางขึ้นสะพานทางเดินอุทยานเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
01 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
01 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมจ้างศึกษาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (คร้ังที่ ๑)
01 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่อเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมจ้างศึกษาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (คร้ังที่ ๒)
01 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมจ้างศึกษาออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
31 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ครุภัณฑ์สนาม จำนวน 45 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ครุภัณฑ์สนาม จำนวน 16 รายการ
31 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
30 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสรร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนคพนม 1 แห่ง
30 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พะเยา
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ตำบลสว่างอารมณ์ เชื่้อมต่อตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
หน้า 3  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th