ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
10 พ.ย. 2560 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนกากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
10 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ
10 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตู (ชดเชย) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
10 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
10 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงห้องพิมพ์แบบชั้น 21 อาคาร 20 ชั้น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฮวย บ้านนาโป่ง หมู่ 2 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 207 เมตร
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดราชบุรี
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
09 พ.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างปรับปรุงอาคาร พัน ทม.รอ. ที่ 1 อาคาร 1-2 และอาคารพัน ทม.รอ. ที่ 2 อาคาร 1 พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ราชวิถี)
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 กับ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร
09 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านท่ามะนาว หมู่ 4 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร
09 พ.ย. 2560 / 2559
สนง.ยผจ.สุโขทัย
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้ยม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ความยาว 310 เมตร
08 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง (บึงขุนทะเล) หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 พ.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (สำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา)
08 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ)
08 พ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำสมุห์ (เหนือ) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 82,689 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
08 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านโนนเชือก-วัดโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 250 เมตร
หน้า 30  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th