ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
27 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวีหนุ่ม(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร
27 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนชั้นใต้ดิน พระที่นั่งวิมานเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น (ฝั่งอาคารจอดรถ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
24 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ)
24 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
24 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ ภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พะเยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก
24 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเทพรัตนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
20 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพุมดวง บริเวณวัดสุวรรณโกฏิ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 210 เมตร
19 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองห้วยทรายหมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก งบประมาณ 8,360,600 บาท (แปดล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
19 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สุโขทัย
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
18 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณกุโบร์บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร
18 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 175.00 เมตร
18 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1)โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 15 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 2)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำสินธุ์ถ้ำพระ-สมหวัง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.790 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3)โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่ ระยะทาง 1.564 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4)โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ-ควนตะแบก ระยะทาง 2.032 กิโลเมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 5)โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 1.580 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
17 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ
17 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ
17 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชุดเครื่องมือสอบเทียบค่าแรงมาตรฐาน (Classs 0.5) จำนวน 1 ชุด
หน้า 34  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th