ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
30 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พะเยา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
26 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง
26 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณลาน ค.ส.ล.พื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
26 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณวัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
26 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 200 เมตร
26 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 160 เมตร
26 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 38 เมตร
26 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
25 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง 160 ปี ท่าเรือบ้าน ท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร บ้านท่าสองแควทางไปโบสถ์คาทอลิค หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 654.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,616 ตารางเมตร และลานเอนกประสงค์ คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,236 ตารางเมตร ภายในโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมถ์ฯ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมถ์ฯ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ต.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.บึงกาฬ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
24 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณวัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กำแพงเพชร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเขือนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
22 ต.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System IPS) จำนวน 1 ชุด
หน้า 4  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th