ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
22 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อส้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณเหล่ากาชาดฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวม 300 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ที่6 หมู่ที่9และหมู่ที่10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 5.300 กิโลเมตร)
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 60 เหนือน้ำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,128 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 46 เหนือน้ำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,060 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี58 เหนือน้ำ) ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,500 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี60 ท้ายน้ำ) ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 885 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 3 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 4 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 61 ท้ายน้ำ) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,280 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 12 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ถึง บ้านนามหาราช หมู่ที่ 10 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารความยาว 755 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหนองบัว - บ้านสะเงียว(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 56 ท้ายน้ำ)ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายความยาว 1,650 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านแดนเมือง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 959 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณปากห้วยคาด บ้านต้อนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายความยาว 1,092 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหาดคัมภีร์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 56 เหนือน้ำ) หมู่ที่ 1ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชมจังหวัดเลย ความยาว 1,081เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณวัดผาจอมนาง หมู่ที่ 4ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ความยาว 904 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกไผ่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือและท้ายน้ำ) ตำบลปากชมอำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,589 เมตร
19 ต.ค. 2561 / 2562
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี58 ท้ายน้ำ) ตำบลหาดคัมภีร์อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,039 เมตร
หน้า 5  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th