รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
วันที่ประกาศ :  30 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ :
 เรื่อง : เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา - บ้านดอนสาม (สส.1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ขนาดกว้า 5.50 เมตร และ 9.00 เมตร ระยะทางรวม 5,407.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,615.70 ตารางเมตร
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืิองสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ : 034711903  e-mail : Samutsongkhram@dpt.mail.co.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th