ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
25 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สระแก้ว
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
21 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจะ
03 ต.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองอังวะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
01 ต.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อบริหาร ดูแลบำรุงรักษางานระบบพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน และพื้นที่เขตพระราชฐานอื่นๆ
01 ต.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อออกแบบ บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุง พื้นที่พระที่นั่งวิมานเมฆ พระตำหนักสวนกุหลาบและพื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร บริหารและควบคุมงานพื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พื้นที่อาคารที่ประทับธนาซิตี้และพื้นที่สนามเสือป่า
01 ต.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อบำรุงรักษาวังทวีวัฒนาและเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี ต่อเนื่องจากปี 2560
24 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ต่อเนื่องจากปี 2560)
24 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อออกแบบรายละเอียดพระตำหนักจิตรลดาโหฐานและพื้นที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย(สนามม้านางเลิ้ง)และงานก่อสร้างอื่นๆในพระองค์ฯ
24 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อสนับสนุนงานประมาณราคาและตรวจสอบราคา ของแผนกสถาปนิกในพระองค์ ฯ
24 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการศึกษาพื้นที่ เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังภาคกลาง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังภาคตะวันออก
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงใหม่
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th