ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และชลบุรี
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดภูเก็ต และสงขลา
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลำพูน
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงราย
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดชุมพร
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดระนอง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพังงา
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดกระบี่
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดตรัง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพัทลุง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และจัดทำข้อมูลการใช้ประโชยน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนราธิวาส
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปรับปรุงแผนที่และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเพชรบุรี
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปรับปรุงแผนที่และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดราชบุรี
หน้า 2  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th