ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน งานระบบและงานสถาปัตยกรรมภายนอก วังศุโขทัย (ต่อเนื่องจากปี 2560)
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน งานระบบและงานสถาปัตยกรรมภายนอก พระตำหนักที่ประทับ ฯ หน่วยบินเดโชชัย (ต่อเนื่องจากปี 2560)
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมอาคาร สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและประชาชน
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารวรภาชน์พระเครื่องต้น และที่พักกำลังพลศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และอาคาร บก.พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ(ราชวิถี)
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อออกแบบ บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อออกแบบ บริหารควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงวังทวีวัฒนา และบริหารควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงวังศุโขทัย
04 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการดำเนินการจัดระบบการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (อาคารถนนพระรามที่ 6 และอาคารถนนพระราม 9)
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บริเวณชุมชนเมืองเก่า จังหวัดลำปาง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชะอำ-หัวหิน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจ EEC
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2562-2564
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีน
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปัตตานี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษาการจัดการจราจรที่เหมาะสมในพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ของภาครัฐและเอกชนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดทำเกณฑ์ คู่มือ มาตรฐานด้านวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค เพื่อการวางผังเมืองรวม
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำวัง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำน่าน
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษาบริบทองค์กรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กรมฯ
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าจ้างที่ปรึกษาเจาะสำรวจชั้นดิน 360 หลุม
หน้า 3  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th