ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำสาละวิน
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท เพื่อการควบคุม อาคารจำนวน 20 เมือง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การปรับปรุงผังประเทศ ระยะที่ 2
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT)
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษา ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดในการออกแบบและปรับปรุงอาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียว (Green Buildings)
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดขอนแก่น
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดระนอง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดตราด
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางผังระบบระบายน้ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
หน้า 4  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th