ค้นหาข้อมูลประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดน ระยะที่ 6
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ความยาวไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ความยาวไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม่น้อยกว่า 4,500 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดพัทลุง
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒ่นาตามผังเมืองรวมโคกกลอย-ท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกแบบเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชี ระยะที่ 2
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์
03 ก.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร-นาสีทอง จังหวัดสงขลา
29 ส.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี
หน้า 6  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th