รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  04 ก.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ 111/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
04 ก.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th